Een weloverwogen architectuur en een verantwoord migratiescenario.

Portfolio

Image

Het doorvoeren van wets- en beleidswijzigingen kost veel tijd. Wij helpen NCCW in regie te komen.
Image

EDSN ondersteunt het berichtenverkeer tussen partijen in de energiemarkt, regelmatig worden processen aangepast en verbeterd.
Overige portfolioitems

Bij de ANWB spelen bedrijfsregels een belangrijke rol in de bedrijfsvoering: zowel in het hulpverleningsproces (de hulpvragen die via de Alarmcentrale behandeld worden) als in het verkoopproces (verkoop van lidmaatschappen, Wegenwachtpakketten, tijdschriften).

In 2012 heeft ANWB de keuze gemaakt om voor steeds meer systemen de bedrijfsregels niet in programmeercode te blijven gieten, maar voortaan te modelleren in de vorm van executeerbare talige bedrijfsregels, met behulp van Oracle Policy Automation.

Uitgevoerde activiteiten

 • opzetten en uitbouwen regelarchitectuur
 • koppeling OPA aan verschillende omgevingen (Siebel, Java)
 • modelleren bedrijfsregels in OPA voor verschillende toepassingen:
 • het vastleggen van klant- en segmentspecifieke contractvoorwaarden in de contractadministratie voor de grootzakelijke markt
 • automatische rechtencheck in het hulpverleningsproces op basis van deze vastgelegde contractvoorwaarden
 • in het verkoopproces: ondersteuning van het orderinvoerproces in het CRM systeem, waarborgen van een ´clean order´ met validatieregels voor onder andere productcombinaties en productvereisten. Daarnaast het bepalen van kortingen. In ontwikkeling: overige prijsberekeningen, verlengen van contracten.
 • opstellen modelleerrichtlijnen, uitdragen bedrijfsregelaanpak en borgen OPA modelleervaardigheden bij de ANWB

In de periode van 2011 tot 2013 heeft Robeco een nieuwe retailstrategie ontwikkeld waarbij de klant volledig online en zelfstandig kan beleggen in (deels nieuwe) Robeco producten. Hiertoe diende de IT voorziening, zowel de website voor particulieren als het backend systeem, te worden vervangen. De opdracht aan ons was om de datamigratie van het oude back-end systeem naar de nieuwe voorziening te managen en in nauwe samenwerking met de projectorganisatie projectorganisatorische veranderingen door te voeren binnen het ICT domein. Op 2 april 2013 is het Robeco retailprogramma live gegaan, met een succesvolle datamigratie.

Uitgevoerde activiteiten

Het retailprogramma kende verschillende deelprojecten waarbij, vanwege de afhankelijkheden tussen de projecten, een strakke mijlpalenplanning werd gecombineerd met Scrum. Binnen het deelproject datamigratie is de rol van scrum master vervuld. De geleverde expertise was het combineren van klassiek projectmanagement met agile methodieken, met name scrum. Waarbij het in een dergelijk traject ook van essentieel belang is om als manager een inhoudelijke focus te houden.

Om het UWV proces naar aanleiding van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) geautomatiseerd te kunnen ondersteunen is begin 2005 het programma WIA Systeemcomplex gestart. Hierbij is gekozen voor een service georiënteerde architectuur (SOA), waarbij het volledig geautomatiseerde WIA bedrijfsproces ondersteund wordt door webservices die informatie opvragen, muteren, berekeningen uitvoeren en ontsluiting naar randsystemen (koppelvlakken) verzorgen.

Wij hebben de opdracht gekregen om binnen drie deelprojecten van het WIA-programma voor de SOA architectuur de testaanpak en de testmiddelen te inventariseren, te komen met verbetervoorstellen en de testen uit te voeren.

Uitgevoerde activiteiten

 • Op basis van de inventarisatie is een generieke testaanpak WIA ontwikkeld, waarmee binnen alle deelprojecten klant en leverancier hun testwerkzaamheden op dezelfde uniforme wijze uitvoeren;
 • Ontwerp, implementatie en inrichten van het WIA testharnas, met hierin tooling als SOAtest, GRS, JIRA en QTP. Binnen het harnas worden alle testen volledig geautomatiseerd uitgevoerd voor ieder willekeurig SOA gerelateerd systeemcomplex. Bevindingen worden binnen het testharnas geautomatiseerd geregistreerd;
 • Opstellen van logische en fysieke testgevallen in samenwerking met klant en leverancier;
 • Regie voeren over de volledige WIA testorganisatie, waaronder aansturing testanalisten, testnavigatoren, testdataspecialisten t.b.v. ketentesten.

In de Zorg en Ondersteuning (AWBZ, Wmo, Zvw) zijn de komende jaren ingrijpende veranderingen te verwachten. Hiervoor lopen verschillende initiatieven die o.a. voor gegevensstandaardisatie moeten zorgen en voor meer tijd voor de cliënt. De ketenprocessen van de AWBZ, de Wmo en de Zvw kennen op hoofdlijnen dezelfde bedrijfsfuncties. Met dit inzicht kan meer uniformiteit worden bereikt over de ketenprocessen heen. Dit helpt op haar beurt weer bij het standaardiseren van de gegevenshuishoudingen. Uiteindelijk moet dit leiden tot eenvoud voor de burger, een verbeterde samenwerking binnen en tussen de Zorgketens en meer transparantie van de gegevenshuishoudingen.

Uitgevoerde activiteiten

Opstellen bedrijfsfunctiemodel voor de primaire processen voor de uitvoering van de AWBZ, Wmo en Zvw. Hiertoe is afstemming gezocht met alle relevante partijen in de betreffende ketens. Het model is tot stand gekomen met inbreng van onder andere Zorgverzekeraars Nederland, CIZ, Het CAK, CVZ, Ministerie van VWS en brancheorganisaties in de zorg. Het model is geaccordeerd door het IZO-platform, waarin alle ketenpartners een stem hebben. Hiermee is een solide basis gecreëerd voor de verbetering van de processen en informatievoorziening in de genoemde ketens.

Bij SNS Reaal wordt er gewerkt aan de introductie van een nieuw pensioenadministratie systeem, genaamd ‘Lifetime’. Dit pakket wordt gebouwd door een externe leverancier en moet gekoppeld worden met interne en externe systemen. Denk hierbij aan systemen als de Gemeentelijke Basis Administratie en het Nationaal Pensioenregister. Om de koppelingen met Lifetime te realiseren wordt er gebruik gemaakt van een Enterprise Service Bus op basis van WebSphere MQ.

Uitgevoerde activiteiten

De testactiviteiten vinden plaats in het scrumteam Koppelingen. Dit scrumteam is verantwoordelijk voor het bouwen van koppelingen met Lifetime. Per scrum sprint van drie weken wordt er een bepaalde koppeling ontworpen, gebouwd en getest, inclusief zaken als Web Services en MQ configuratie. Het testen vindt zoveel mogelijk geautomatiseerd plaats met behulp van SOAtest en Quality Center.

Het testen binnen het scrumteam is gestandaardiseerd en wordt uitgevoerd in twee stappen: service test en service integratietest. De binnen het scrumteam gehanteerde manier van werken metOAtest en Quality Center gaat als voorbeeld dienen voor andere teams en projecten binnen SNS Reaal.

ING’s Financial Services Architecture (IFSA) is een servicegeorienteerde architectuur, gebaseerd op WebSphere MQ. Centraal daarin staat de IFSA Application Bus of IFSA AB en bijbehorende API’s. Per dag verwerkt de Bus zo’n 40 miljoen berichten waarmee de applicaties van de bank gegevens uitwisselen met elkaar, externe systemen en klanten.

Voor het testen van wijzigingen op de IFSA AB beschikt ING over een permanente testomgeving en een grote hoeveelheid zelf ontwikkelde testtools (stubs en drivers). Wijzigingen betreffen bijvoorbeeld de introductie van een nieuw platform of een nieuwe versie van een OS.

De opdracht voor ons betrof het voorbereiden en uitvoeren van regressietests en opnieuw invulling geven aan het beheer van de testomgeving en bijbehorende tooling.

Uitgevoerde activiteiten

 • Voorbereiding en uitvoering van regressietests t.b.v. nieuwe releases en platforms;
 • Review op de documentatie bij nieuwe releases;
 • Beoordeling huidige staat testomgeving en aanbevelingen doen voor vernieuwing;
 • Opzetten Life Cycle Management op de testomgeving;
 • Opzetten duidelijke procedures rond uitvoering van testen;
 • Invulling geven aan meer actief beheer van de testomgeving.

Toeslagen worden niet juist en niet tijdig uitbetaald door de Belastingdienst. Stuur- en verantwoordingsinformatie ontbreekt. Herontwerp van het toeslagsysteem voor Huur en Zorg blijkt noodzakelijk. Hiervoor is door de Belastingdienst het programma Toeslagen 2009 gestart. Bij leverancier Capgemini BAS loopt hiervoor onder andere het deelproject Systeemtest Zonder Raakvlakken (SZR). Doel van dit project is om technisch en functioneel vast te stellen of de interfaces tussen de opgeleverde deelsystemen werken. Dit betekent dat door de leverancier de integratie van de nieuw gebouwde applicaties in samenhang met elkaar dienen te worden getest.

Uitgevoerde activiteiten

 • Door SZR is voor de testtechniek pad-testen gekozen. Dit brengt mee dat alle applicatietaken zodanig functioneel worden getest, dat hierdoor alle interface gerelateerde aspecten (juiste koppeling en waarde bereiken) worden afgedekt. Testobject zijn de deelsystemen die het gehele input- en outputproces verzorgen en afhandelen.
 • Uitvoeren functionele ketentest van het primaire proces en de verschillende ondersteunende systemen;
 • Uitvoeren regressietesten ten behoeve van vervolgreleases;
 • Bestaande testgevallen zijn handmatig of geautomatiseerd doorlopen met gebruikmaking van een test tool (Test Execution Tool – TET);
 • In TeamFoundation Server (TFS) is een bevindingenregistratiesysteem ingericht voor de vastlegging en rapportage van de bevindingen.

Bij ING worden computersystemen ontsloten via diverse zgn. ‘service bussen’ gebaseerd op XML. Er bestaat een grote diversiteit aan systemen en standaarden (deel publiek, deels in eigen beheer ontwikkeld).

Uitgevoerde activiteiten

Om scenario’s te kunnen testen tussen verschillende systemen is een proxy ontwikkeld met als ingang een standaard Web Service interface (SOAP XML, http) en als uitgang een koppeling via interne standaarden (XML, proprietary service bus). De ontwikkeling heeft plaatsgevonden met Eclipse Java/JSP en deployment op een WebSphere omgeving.

Door het ontwikkelen van een ‘standaard interface box’ kan er met op XML berichtenverkeer gebaseerde test-tool (SOAtest) getest worden. Testers hoeven niet meer met de hand XML berichten te kopiëren in verschillende test-tools. Ook kunnen test batches zonder manuele interventie worden gedraaid.

De eenheid ICT Diensten binnen het Ministerie van Financiën is bezig een deel van haar taken/werkzaamheden extern uit te besteden, waarbij ze vervolgens zelf meer de regierol op zich neemt. Door deze ontwikkeling wordt het belangrijker om de kwaliteit van extern ingehuurde ICT diensten te kunnen vaststellen.

De opdracht was het analyseren van de huidige testaanpak aan de hand van de acceptatietest van een nieuwe release. Eventuele verbeterpunten dienden te worden aangedragen in een advies.

Uitgevoerde activiteiten

Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar, de testcoördinator en de testers. Onderdeel van deze observatie was een demonstratie van de testuitvoering. Daarnaast zijn de opgeleverde testproducten en documenten beoordeeld. Het resultaat is vastgelegd in een evaluatierapport. Het bevat een beperkt aantal verbeter stappen en een Plan van Aanpak op hoofdlijnen.

Bij Schiphol Group worden applicaties ontwikkeld op basis van een Service Oriented Architecture (SOA). Voor het effectief kunnen testen en het afhandelen van testbevindingen was een geïntegreerde en geautomatiseerde oplossing noodzakelijk.

Uitgevoerde activiteiten

 • Gebaseerd op ons testframework voor SOA is eerst een proof-of-concept uitgevoerd.
 • Het testframework bestond uit een aanpak voor het definiëren van testcases, een standaard voor de definitie van fysieke testgevallen, een logging module voor Parasoft SOAtest en een koppeling naar Atlassian JIRA voor bevindingenmanagement;
 • Op basis van de PoC is een testharnas geïmplementeerd, dat geschikt is voor het automatisch testen binnen een SOA architectuur;
 • Nadat nog een aantal specifieke klantwensen zijn ingepast, is het testharnas in gebruik genomen;
 • Onderdeel van de oplossing is een geïntegreerde bevindingenmanagement-tool.

Resultaat

De gestandaardiseerde manier van werken en de automatisering van testuitvoering en bevindingenbeheer hebben geleid tot een kostenbesparing. Deze besparing wordt met name bereikt doordat regressietests volledig automatisch worden uitgevoerd.

De situatie en de doelstelling

Ten behoeve van een geïntegreerde Europese betaalmarkt, als logisch en noodzakelijk onderdeel van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de Europese interne markt is de Rabobank werkzaam aan de invoering van “Single Euro Payments Area” (SEPA). De transactieverwerkende mainframes worden tijdens dit traject geschikt gemaakt voor de verwerking van de SEPA berichten, eerst SEPA-CT, gevolgd door SEPA-DD.

De opdracht betrof het coördineren- en uitvoeren van testen ten behoeve van onderhouds- en nieuwbouwtrajecten, zoals SEPA.

Uitgevoerde activiteiten

Tijdens de diverse deelprojecten zijn activiteiten uitgevoerd op het gebied van testanalyse, testcoördinatie en testautomatisering. Er zijn door het testteam meerdere verbeteringen doorgevoerd, waardoor de efficiëntie van de activiteiten is verhoogd.

Resultaat

“Go-live” van de vele (deel)projecten is het voornaamste resultaat van de werkzaamheden geweest. Tevens is door de verhoging van de kennis het vertrouwen in het testteam verhoogd, waardoor acceptatie door de eigenaren van de producten beter verloopt. Tot slot zijn er een aantal zeer nuttige XML-tools ontwikkeld, waarmee gestructureerd en dynamisch zowel functionele- als loadtesten voor SEPA zijn uitgevoerd.